Abhishek Raghuram

Carnatic vocal

H.N.Bhaskar on Violin

Patri Satish Kumar on Mridangam